Statuten

Statuten

De Olympic- Stappers vzw

 

De volgende personen:

1) Speeck Charles, wonende Hoevensebaan 183 te 2950 Kapellen

2) Linders Paul, wonende Fruithoflaan 25/10 te 2600 Berchem

3) Geeraert Sandra, wonende Hobeuchemstraat 21 te 2660 Hoboken

4) Vanbosche Marius, wonende Wilgenlaan 44 te 2940 Hoevenen (Stabroek)

5) Stessens Theo, wonende Gagelhoflaan 53 te 2980 Zoersel

6) Koeken Marijke, wonende Deckerslaan 1 te 2910 Essen

7) Vercauteren Etienne, wonende Pinguinstraat 1 te 2170 Merksem

 

zijn op 1 januari 2014 overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003, onder de hierna volgende voorwaarden.

Zij is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Wandelsport Vlaanderen VZW, de wandelsportfederatie..

Haar oorspronkelijke statuten herwerkt en goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015, luidend als volgt

 

STATUTEN

 

Titel I NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

 

 

Artikel 1

 

§ 1 De vereniging wordt genoemd ‘De Olympic Stappers’,

 

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

 

 

Artikel 2

 

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Hobeuchemstraat 21, 2660 Hoboken (Antwerpen) gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Artikel 3

 

§ 1 De vereniging heeft tot doel: de wandelsport te promoten en te beoefenen en de natuur te bestuderen en te leren waarderen.

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

 

§ 2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer:Het organiseren van en deelnemen aan wandeltochten en natuuruitstappen en andere ontspannende en sportieve activiteiten;Het organiseren en deelnemen aan promotiedagen en voordrachten omtrent de wandelsport, de jogging en de natuur;Samenwerken met federaties en verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven.

§ 3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

 

§ 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

 

Artikel 4

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

 

Titel II LEDEN

 

Artikel 5

 

De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.

 

De oprichters zijn de eerste leden.

 

De vereniging kan ook toegetreden leden aanwerven. De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen, actief aan sport doen binnen de vereniging en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

 

Artikel 6

.

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 5 bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 7.

 

Artikel 7

 

§ 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:

 

Akkoord gaan met de statuten van de verenigingAanvaard worden door de raad van bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.

§ 2 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur, maar mag nooit meer zijn dan 0 euro.

 

Artikel 8

 

§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

 

§ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

§ 3 Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

 

§ 4 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

§ 5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

 

Artikel 9

 

Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement, evenals de procedurele voorwaarden om toe te treden als toegetreden lid.

 

Titel III ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 10

 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

§ 5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

 

Titel III ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 11

 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:De wijziging van de statutenDe benoeming en afzetting van de bestuurdersDe kwijting aan de bestuurders

De goedkeuring van de begroting en de rekening

De ontbinding van de vereniging

De uitsluiting van een lid

De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

 

Artikel 12

 

§ 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden ten laatste eind maart. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

 

§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. Het verzoek moet een korte toelichting over de reden van de bijeenroeping vermelden.

 

§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 14 kalenderdagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping word verzonden door de voorzitter en vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 21 kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

 

Artikel 13

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de ondervoorzitter en indien die niet aanwezig is door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

Artikel 14

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

 

Artikel 15

 

§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

 

§ 2 In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt in een eerste vergadering, moet een tweede vergadering opgeroepen worden binnen de maand na de eerste, welke dan geldig zal kunnen beraadslagen.

 

§ 3 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

 

Titel IV RAAD VAN BESTUUR

 

Artikel 16

 

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens vijf en hoogstens elf leden.

 

§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.

 

§ 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

 

Artikel 17

 

De bestuurders worden bij geheime stemming verkozen door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Bij een gelijk aantal stemmen wordt een tweede stemming gehouden met de 2 leden met de meeste stemmen.

 

Artikel 18

 

De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester.

 

Artikel 19

 

§ 1 De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en

uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

 

§ 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

 

Artikel 20

 

§ 1 De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

 

§ 2 Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaat de handtekening van één bestuurder. Voor bedragen hoger dan 500 euro is vooraf en expliciet een goedkeuring nodig van de raad van bestuur. In dringende gevallen volstaat een goedkeuring per e-mail door 2 bestuurders. Voor overschrijvingen tussen rekeningen van de VZW geldt deze regel niet.

 

Artikel 21

 

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

 

Artikel 22

 

§ 1 De raad van bestuur vergadert minstens10 maal per jaar.

 

§ 2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk of per e-mail, tenminste veertien dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

 

§ 3 De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

 

§ 4 Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

 

Titel V DIVERSE BEPALINGEN

 

Artikel 23

 

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

§ 2 Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

Artikel 24

 

§ 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.

 

§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel, aan te duiden door de algemene vergadering.

 

Artikel 25

 

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

De algemene vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder:

 

Speeck Charles, voorzitter

Vanbosche Marius, ondervoorzitter

Geeraert Sandra, secretaris

Noeninckx Jan, penningmeester

Stessens Theo, bestuurslid

 

 

 

TOP