Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

van

DE OLYMPIC - STAPPERS vzw

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

1.De vereniging genaamd W. S. V. Olympic Deurne en op 1 januari 2016 gewijzigde tot de De Olympic- Stappers (hierna:' de vereniging') is opgericht op 1 januari 2014 en is gevestigd te Hoboken.

 

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandelneergelegd.

 

3. De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Wandelsport Vlaanderen VZW, de wandelsportfederatie.

 

Artikel 2 Leden

 

1. De vereniging bestaat uit: werkende leden en toegetreden leden.

 

2. Werkende leden zijn die leden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 7 van de statuten.

 

3. Toegetreden leden zijn die leden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 van de statuten.

 

Artikel 3 Ereleden

 

1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging maar, zij hebben echter wel alle rechten van de werkende leden.

Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.

 

Artikel 4 Het lidmaatschap (alle leden)

 

1. De aanmelding gebeurt door invulling van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer en waar mogelijk het e-mailadres.

 

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de jaarlijkse inschrijving te worden voldaan.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.

 

Artikel 5 Rechten en plichten van leden

 

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

1. Bij toetreding als lid hebben zij toegang tot de website waarop een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement staat vermeld.

 

2. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

3. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en/of e-mailadres

4. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld

5. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

 

Artikel 6 Het dagelijks bestuur

 

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

 

2. Taken van de voorzitter:

 

a)Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

 

b)Houdt toezicht op het naleven van alle reglementen en onderrichtingen;

 

c)Leidt de vergadering van de raad van bestuur en handhaaft de orde;

 

d)Doet de beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;

 

e)Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

 

f)Vertegenwoordigt de VZW in al haar betrekkingen met Wandelsport Vlaanderen, federaties, openbare besturen en derden;

 

g)Mag bepaalde machten aan de ondervoorzitter of aan een ander raadslid overdragen;

 

h)Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

 

i) Hij zorgt er voor dat de VZW voldoende verzekerd is, zowel de eigen verzekeringen als de verzekeringen op locatie.

 

3. Taken van de secretaris:

 

a)Is belast met de algemene administratie van de vereniging;

b)Stelt de ledenlijst, werkende en toegetreden, op in samenspraak met de penningmeester en zal aan elk lid een lidkaart afleveren;

 

c) Stelt de notulen op van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. Hij zendt hiervan een afschrift aan de leden binnen de veertien dagen na de vergadering.

 

d) Zal de nodige aanvragen indienen tot het organiseren van wandeltochten of uitstappen bij de bevoegde overheden en/of beheersorganen, na goedkeuring door de raad van bestuur van het door de organisator voorgelegde project;

 

e) Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

 

f) Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd. Hij draagt deze bij het einde van zijn mandaat aan zijn opvolger over.

 

g) Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

 

h) Voert bestellingen van materialen bij Wandelsport Vlaanderen uit;

 

i) Bezorgt op aanvraag van de leden een attest voor tussenkomst van het ziekenfonds.

 

4. Taken van de penningmeester

 

a) Beheert de gelden van de vereniging;b)Is verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde financiële middelen;

 

b) Is verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde financiële middelen

 

c) Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en bijdragen en draagt zorg voor alle door het bestuur en de raad van bestuur goedgekeurde uitgaven en geeft kwijting;

 

d) Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

 

e) Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebben de ingekomen stukken te bewaren;

 

f) Stelt in overleg met de secretaris de ledenlijst samen;

 

g) Brengt in de raad van bestuur verslag uit van de financiële toestand;

 

h) Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

i)De voorzitter is mandaat verleend om

 

a) bijdragen en gelden te innen welke aan de vereniging toekomen en hiervoor kwijting te verlenen;

b) te beschikken over de financiële rekeningen van de vereniging en betalingen te doen.

c) De voorzitter is verantwoordelijk voor de door hem gedane financiële verrichtingen en zal hierover verslag uitbrengen aan de penningmeester

 

Artikel 7 Andere taken

 

1) Taken van de ondervoorzitter

a) Hij helpt de voorzitter bij het vervullen van zijn mandaat.

b) In geval de voorzitter tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, kan de raad van bestuur bij eenparigheid van stemmen, zijn macht voor die periode aan de ondervoorzitter overdragen.

 

2)Taken van de organisator

 

a) Hij stippelt de wandeltochten uit en organiseert de uitstappen. Hij legt de projecten ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur ongeveer twee maanden voor de datum van de activiteit.

b) Hij kan beroep doen op een hulporganisator of andere clubleden om hem bij te staan bij zijn diverse taken.

 

3) Taken van de rekeningnazichter

 

a)Hij kijkt minstens één maal per jaar de kasboekhouding na.

b) Hij meldt rechtstreeks aan de raad van bestuur zijn besluiten.

 

4) Taken van de materiaalmeester

 

a) Hij is verantwoordelijk voor het materiaal van de VZW. Dit houdt in: geordende stockage en controle van de inventaris. Afwijkingen worden medegedeeld.

b) Hij zorgt er voor dat bij elke organisatie het materiaal op de juiste locatie veilig wordt geplaatst.

c) Hij zorgt dat na een organisatie de fietsen en MTB’s gereinigd worden.

d) Hij voert kleine herstellingen zelf uit.

 

Artikel 8 Bestuursverkiezing

 

1. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 9 Kostenvergoedingen

Het dagelijks bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de leden

 

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging opzettelijk aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 

Artikel 11 Het clubblad

 

Het clubblad '’ ’T OLYMPICSKE “ verschijnt 1x per 2 maanden.

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. Het “Redactie + PR” bestuurslid is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het clubblad. Dit kan zowel op papier als elektronisch.

 

Artikel 12 Sponsoring

 

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 13 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de raad van bestuur.

2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering van raad van bestuur.

 

Artikel 14 Sociale omgeving en veiligheid

 

Iedereen die lid is van de vereniging en/of de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

 

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

 

Het bestuur van De Olympic -Stappers vzw vraagt van alle leden of bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 

• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

• Ik val de ander niet lastig.

• Ik berokken de ander geen schade.

• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

• Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

• Ik negeer de ander niet.

• Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

• Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

• Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

• Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

• Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van de vereniging.

 

De vertrouwenspersoon bij De Olympic- Stappersis Sandra Geeraert.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

 

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

 

Aldus vastgesteld in de raad van bestuur van de vereniging de dato ...........

 

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter:

 

De secretaris:

 

TOP